Knudshoved Odde

Oplev det unikke og varieret naturområde hvor havet dominerer.

 

Knudshoved Odde

Knudshoved Odde er et fantastisk sted med en varieret natur som ikke findes mange steder i Danmark. Den 15 km lange og smalle odde, som ligger tæt på Vordingborg, rummer en unik natur og dyreliv som er omringet og præget af havets tilstedeværelse.  

Naturområdet opleves bedst ved at snøre vandrestøvlerne og spadsere langs de afmærkede ruter som spænder fra 3,5 til 7 km. På turen vil man opleve de mange forskellige naturtyper som bl.a. tæller strandenge, klitter, moser, sø,  vandhuller og skov. Knudshoved Odde rummer desuden levesteder for bl.a. en række paddearter og er Danmarks mest artsrige lokalitet med 12 arter padder og 5 arter krybdyr. Kommer du i foråret vil du kunne opleve den sjældne og truede klokkefrø som yngler i vandhullerne på øen, og hvis kvækken kan høres op til 3 km. væk. 

Tager du turen helt ud til spidsen venter en sand naturoplevelse, da det 92 hektar store og fredet område udelukkende har været benyttet til græsning og aldrig er blevet dyrket. Det bakkede terræn, som blev dannet under den sidste istid, rummer mange vandhuller og et stort strandoverdrev med et artsrigt plantesamfund som ikke opleves mange andre steder i Danmark.

Det nemmeste måde at komme til Knudshoved Odde på er med bil og man kan parkere ved østlige p-plads.

Landskab

Knudshoved Odde blev dannet af en langstrakt randmoræne i slutningen af den seneste istid. Israndslinien, som blev dannet under et genfremstød af Bælthavisen, udgøres af selve Knudshoved Odde, men kan følges til Oringe (øst for Vordingborg) og mod vest på havbunden som Knudshoved Rev, Venegrunde og Kirkegrund. 

Selve gletsjeren lå syd for israndslinjen og gletsjerkanten lå længe stille og førte hele tiden sten, grus og sand til området og dannede herved den aflange odde med morænebakker og de fladere områder imellem.

Dyreliv

Kør musen over billederne for at vide lidt mere.

Langs kysten kan du opleve hundredevis af digesvaler som flyver rundt omkring redekolonierne, som er gravet ud i skrænterne. I de åbne overdrevsområder vil du ligeledes i sommerhalvåret kunne opleve den rødryggede tornskade og tornsangeren. De fleste fugle ses i træktiderne samt vinterhalvåret som fx. ryle, lille kobbersneppe og stor regnspove.

Der findes flere sårbare og truede arter af padder og krybdyr på Knudshoved som fx. grønbroget tudse, løgfrø, strandtudse, løvfrø og stor vandsalamander, men den, der tiltrækker sig størst opmærksomhed, er den sjældne klokkefrø, som yngler i vandhullerne på halvøen.

Planteliv

De gode betingelser og plejen på Knudshoved Odde har skabt et rigt planteliv på bl.a. strandoverdrevene og ved vandhullerne. Vandhullerne tæller flere arter af undervandsplanterne vandaks og vandranunkel som fx Børstebladet Vandaks, Brodbladet Vandaks, Storblomstret Vandranunkel og Strand-vandranunkel. Af flydebladsplanter er der observeret arter som Svømmende Vandaks og Stor Andemad og af bred- og rørskovsplanter er der bl.a. observeret Bredbladet Dunhammer (se eksempler i illustration nedenfor).

Bredbladet dunhammer (Typha latifolia)
Svømmende vandaks (Potamogeton natans)
Børstebladet vandaks (Potamogeton pectinatus)
Almindelig vandranunkel (Ranunculus aquatilis)

Floraen på overdrevet på Knudshoved er speciel hvor det barske klima medvirker til at mange almindelige arter, som burde vokse her ikke er fundet – det er fx. bakke-nellike, blæresmælde, agermåne, bugtet kløver, blåhat og vild gulerod. Derimod findes der mange ualmindelige og mere sjældne arter som bl.a. Strand-nellike, Sump-skræppe, liden sneglebælg, Almindelig søpryd, Svømmende sumpskærm og Vandportulak

Børnene skal da med

Nu kan du sagtens tage børnene med ud i naturen uden at skulle bekymre dig om ungerne kan holde sig fra mobiltelefonen.

På de anlagte ruter på Knudshoved Odde vil der være 8-10 poster hvor man kan tage telefonen op foran landskabet og med AR-teknologien vises den fysiske verden, men hvor der ligeledes vil dukke virtuelle data frem som knytter sig til områdets historie, fauna, flora mv.

Gennem et samarbejde med Naturstyrelsen har vi udviklet en aktivitet hvor naturen og den moderne teknologi giver helt nye muligheder for børnefamilien.

Hold blot mobilenheden op foran dig, hver gang I passerer et lille afmærket skilt på ruten. På skærmen vil I fx. kunne se et billede en kæmpe gletsjer fra sidste istid, eller hvis man opholder sig ved et af vandhullerne kigger en klokkefrø måske op fra vandet.

Børnene vil opleve en mere legebetonet udflugt, som vil pirre til deres nysgerrighed og udvikle deres kendskab til naturen.